Skip navigation

Archebu gan gyflenwyr

Dylai busnesau bwyd sefydlu polisi priodol a chymesur ar gyfer asesu statws alergenaidd unrhyw gynhwysion a ddefnyddir yn eu prosesau neu eu safleoedd gweithgynhyrchu eu hunain, ac ar gyfer asesu’r cynhwysion a ddefnyddir gan eu cyflenwyr neu gyd-becynnwyr, os yw hynny’n briodol.

Dylai gweithgynhyrchwyr sicrhau eu bod yn defnyddio disgrifiadau clir wrth archebu deunyddiau a'u bod yn holi’r cwestiynau priodol i’w cyflenwyr.

Alergenau mewn deunydd crai

Mae gofyn i weithgynhyrchwyr fod yn ymwybodol o bresenoldeb y prif alergenau mewn deunydd crai, yn arbennig y perygl o groeshalogi alergenau wrth weithgynhyrchu a thrin deunyddiau ar safleoedd cyflenwyr y deunydd crai, yn ogystal ag yn gynharach yn y gadwyn fwyd yn ystod cynaeafu a chludo.

Gellir gwneud hyn drwy gynnal archwiliadau neu drwy ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir gan gyflenwyr.

Dylai cyflenwyr deunydd crai (a’u hasiantau) fod yn ymwybodol o’r peryglon a achosir gan fwydydd wedi’u halogi ag alergenau a chydymffurfio â manyleb brynu y gweithgynhyrchwr.

Dim ond ar gynhyrchion megis sbeisys a grawn y dylai cyflenwyr deunydd crai ddefnyddio datganiadau i rybuddio am alergenau, yn seiliedig ar asesiad risg o’r perygl o groeshalogi.

Labelu clir

Dylid disgrifio cynhwysion yn llawn ar unrhyw fanyleb. Er enghraifft, dylid osgoi defnyddio termau generig megis olewau a brasterau ‘llysiau’ a defnyddio termau mwy penodol megis olew ŷd neu olew hadau rêp, yn arbennig mewn perthynas â’r alergenau hynny a restrir yn Atodiad II o Reoliad Rhif 1169/2011 yr UE.

Bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw

Wrth restru’r cynhwysion, dim ond ar y rhestr gynhwysion y mae’n rhaid i weithredwyr busnesau bwyd bwysleisio enw’r sylwedd/cynhwysyn.

Mae’r rheolau newydd yn golygu na fydd datganiad i rybuddio am alergenau fel ‘yn cynnwys’ (contains) i ailadrodd gwybodaeth am gynhwysion alergenaidd yn gallu cael ei ddarparu mwyach. Bydd gwybodaeth am gynhwysion alergenaidd ar gael mewn un man yn unig h.y. ar y rhestr gynhwysion. Bydd defnyddio datganiad i gyfeirio at yr wybodaeth am alergenau ac i egluro sut y caiff yr wybodaeth ei phwysleisio ar y rhestr gynhwysion yn cael ei ganiatáu. Er enghraifft: Cyngor ar alergedd: Ar gyfer alergenau, gweler y cynhwysion mewn testun trwm neu Cyngor ar alergedd: Ar gyfer alergenau gan gynnwys grawnfwydydd sy’n cynnwys glwten, gweler y cynhwysion mewn testun trwm.

Nid yw defnyddio datganiad rhagofalus fel ‘gallai gynnwys’ (may contain) i nodi presenoldeb posibl alergen oherwydd croeshalogi wedi’i effeithio gan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yr UE, a bydd y defnydd ohono yn cael ei ganiatáu.

Hidlo

Os caiff cynhwysion alergenaidd eu hidlo, dylid un ai neilltuo’r uned hidlo ar gyfer y diben hwnnw’n unig neu ei glanhau’n drylwyr ar ôl ei defnyddio i hidlo cynhwysion alergenaidd.

Os yn bosibl, dylid hidlo cynhwysion alergenaidd ar ddiwedd y dydd, ar ôl gorffen hidlo’r holl gynhwysion crai eraill.

Staff

Staff

Canllawiau i staff gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr.

Cynhwysion

Cynhwysion

Delio â chynhwysion alergenaidd.

Pecynnu

Pecynnu

Gweithdrefnau pecynnu i’w dilyn.

Glanhau

Glanhau

Gweithdrefnau glanhau wrth ddefnyddio cynhwysion alergenaidd.

Storio

Storio

Storio cynhwysion alergenaidd yn y ffatri.

Monitro ac Adolygu

Monitro ac Adolygu

Y gweithdrefnau a ddylai fod ar waith.

Cynhyrchu

Cynhyrchu

Dulliau o osgoi croeshalogi cynhyrchion.