Skip navigation

Dylunio deunydd pecynnu

Wrth ddylunio deunydd pecynnu, mae’n bwysig ystyried pa mor weladwy, clir, darllenadwy a chywir yw’r testun, yn ogystal â’i gyferbyniad (er enghraifft, anghenion defnyddwyr sydd â diffygion fel dallineb lliw).

Llinellau pecynnu un pwrpas

Mae pecynnu a/neu labelu anghywir yn un o’r prif resymau dros alw cynhyrchion yn ôl o achos alergenau. Felly, ble bo’n bosibl, dylid ystyried neilltuo llinellau pecynnu er mwyn lleihau’r perygl o gam-labelu. Mae’r gyfraith yn datgan bod yn rhaid i fusnesau bwyd hysbysu’r Asiantaeth (a’r awdurdod lleol lle lleolir y busnes) os oes angen iddynt dynnu cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd yn ôl o’r farchnad. Gall busnesau ac awdurdodau lleol ddefnyddio’r ffurflen ar-lein hon i hysbysu’r Asiantaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am alw cynhyrchion yn ôl oherwydd alergenau, ewch i’r dudalen Allergy Alerts ar wefan yr Asiantaeth (Saesneg yn unig).

Sganwyr codau bar

Os nad yw’n bosibl neilltuo llinellau pecynnu ar gyfer cynhyrchion alergenaidd, yna dylid rhoi gweithdrefnau ar waith a’u harchwilo’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod y labeli cywir yn cael eu rhoi ar gynhyrchion a bod defnyddwyr sydd ag alergedd yn cael yr wybodaeth gywir. Dylid rhoi gwiriadau ar waith rhwng prosesu a phecynnu cynhyrchion er mwyn sicrhau y defnyddir y deunydd pecynnu cywir, er enghraifft, drwy ddefnyddio sganwyr codau bar i ddilyn hynt y cynnyrch drwy’r broses gynhyrchu.

Cael gwared ar ddeunydd pecynnu ar ddiwedd proses gynhyrchu

Dylai fod systemau ar waith i sicrhau bod unrhyw ddeunydd pecynnu yn cael ei dynnu ar ddiwedd pob proses, gan gynnwys unrhyw ddeunydd a allai fod yn y peiriant lapio. Bydd hyn yn helpu i osgoi unrhyw ddryswch wrth newid y cynnyrch i’w becynnu ac, felly, yn lleihau nifer yr achosion lle caiff gwybodaeth gamarweiniol ei rhoi i’r defnyddiwr.

Cynhyrchion aml-becyn

Mae’n bwysig sicrhau bod y deunydd pecynnu allanol cywir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchion aml-becyn a bod gwybodaeth am alergenau yn ymddangos, neu i’w gweld, ar y deunydd pecynnu mewnol a’r deunydd pecynnu allanol.

Staff

Staff

Canllawiau i staff gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr.

Cynhwysion

Cynhwysion

Delio â chynhwysion alergenaidd.

Pecynnu

Pecynnu

Gweithdrefnau pecynnu i’w dilyn.

Glanhau

Glanhau

Gweithdrefnau glanhau wrth ddefnyddio cynhwysion alergenaidd.

Storio

Storio

Storio cynhwysion alergenaidd yn y ffatri.

Monitro ac Adolygu

Monitro ac Adolygu

Y gweithdrefnau a ddylai fod ar waith.

Cynhyrchu

Cynhyrchu

Dulliau o osgoi croeshalogi cynhyrchion.