Skip navigation

Dylai pob aelod o staff (gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr) sy’n trin cynhwysion, offer, cyfarpar, deunydd pecynnu a chynhyrchion fod yn ymwybodol o alergenau bwyd a’r hyn a allai ddigwydd pe bai unigolion sy’n sensitif iddynt yn eu bwyta. Dylid hyfforddi staff i osgoi croeshalogi bwyd gyda’r alergenau bwyd mwyaf cyffredin.

Dylai manylion unrhyw weithdrefnau priodol ar gyfer rheoli alergenau fod ar gael a/neu fod yn weledol yn y dderbynfa ac yn yr ardaloedd cynhyrchu er mwyn sicrhau bod staff ac ymwelwyr yn ymwybodol ohonynt.

Dylai gweithdrefnau o’r fath gynnwys gwybodaeth am:

  • sefyllfaoedd lle mae perygl o groeshalogi alergenau
  • golchi dwylo
  • y gofynion o ran dillad
  • ailweithio
  • rheoli gwastraff
  • gweithdrefnau glanhau
  • offer un pwrpas

Sefyllfaoedd lle mae perygl o groeshalogi alergenau

Dylai pob aelod o staff (gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr) sy’n trin cynhwysion, offer, cyfarpar, deunydd pecynnu a chynhyrchion fod yn ymwybodol o alergenau bwyd a’r hyn a allai ddigwydd pe bai unigolion sy’n sensitif iddynt yn eu bwyta. Dylid hyfforddi staff i osgoi croeshalogi bwyd gyda’r alergenau bwyd mwyaf cyffredin.

Golchi dwylo

Dylid gosod posteri sy’n annog staff i olchi eu dwylo ar ôl trin deunyddiau alergenaidd mewn mannau lle caiff cynhyrchion alergenaidd eu gweithgynhyrchu. Gallai’r testun ddarllen:

'Cofiwch olchi eich dwylo’n drylwyr bob amser ar ôl bod mewn cysylltiad â chynhyrchion alergenaidd er mwyn osgoi croeshalogi'.

Y gofynion o ran dillad

Er mwyn sicrhau nad yw’r staff yn croeshalogi, mae’n rhaid i’r rhai sy’n gweithio yn y rhan o’r ffatri sy’n gweithgynhyrchu cynhwysion alergenaidd wisgo’r dillad cywir.

Ailweithio

Mae’r term ‘ailweithio’ yn cyfeirio at y broses lle caiff deunydd sy’n weddill o un broses gynhyrchu ei ailddefnyddio i wneud yr un cynnyrch neu gynnyrch tebyg.

Rheoli gwastraff

Dylid bod yn ofalus wrth gael gwared ar gynhwysion/cynhyrchion alergenaidd. Dylid selio alergenau mewn cynwysyddion a’u symud o’r ardal weithgynhyrchu er mwyn sicrhau nad ydynt yn cymysgu â chynhwysion/cynhyrchion nad ydynt yn cynnwys alergenau.

Gweithdrefnau glanhau

Mae symiau bach iawn o rai alergenau, megis cnau, llaeth neu wyau yn gallu achosi adwaith, gan gynnwys sioc anaffylactig, sy’n gallu lladd. Felly dylid defnyddio mesurau glanhau trylwyr ac effeithiol i leihau’r risg o groeshalogi alergenau. Mae rhai mathau o fwydydd (powdrau er enghraifft) yn gallu achosi problemau glanhau sylweddol a dylid dilyn unrhyw ganllawiau perthnasol a ddatblygir ar gyfer y diwydiant wrth eu trin. Dylid rhoi gweithdrefnau digonol ar waith i lanhau peiriannau cynhyrchu a phecynnu. Lle nad yw’n bosibl glanhau yn ddigonol, dylid asesu’r risg o groeshalogi alergenau a darparu cyngor ar labeli os yw’n briodol.

Offer un pwrpas

Efallai y bydd rhai gweithgynhyrchwyr yn dewis neilltuo llinell gynhyrchu neu offer penodol er mwyn sicrhau nad oes unrhyw alergenau yn y cynhyrchion hynny, e.e. heb gnau neu heb wenith. Mae dal yn bosibl defnyddio’r llinellau cynhyrchu hyn i wneud nifer o wahanol gynhyrchion, cyn belled â nad ydynt yn cynnwys yr alergen penodol hwnnw.

Gallai offer un pwrpas gynnwys clorian, gogr/rhidyll, peiriant pecynnu, bin storio neu unrhyw ardal storio.

Staff

Staff

Canllawiau i staff gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr.

Cynhwysion

Cynhwysion

Delio â chynhwysion alergenaidd.

Pecynnu

Pecynnu

Gweithdrefnau pecynnu i’w dilyn.

Glanhau

Glanhau

Gweithdrefnau glanhau wrth ddefnyddio cynhwysion alergenaidd.

Storio

Storio

Storio cynhwysion alergenaidd yn y ffatri.

Monitro ac Adolygu

Monitro ac Adolygu

Y gweithdrefnau a ddylai fod ar waith.

Cynhyrchu

Cynhyrchu

Dulliau o osgoi croeshalogi cynhyrchion.