Skip navigation

Glanhau cyffredinol

Mae symiau bach iawn o rai alergenau, megis cnau, yn gallu achosi adwaith difrifol, gan gynnwys sioc anaffylactig, sy'n gallu lladd. Felly dylid defnyddio mesurau glanhau trylwyr ac effeithiol i leihau'r risg o groeshalogi alergenau.

Mae rhai mathau o fwydydd (powdrau er enghraifft) yn gallu achosi problemau glanhau sylweddol a dylid dilyn unrhyw ganllawiau perthnasol a ddatblygir ar gyfer y diwydiant wrth eu trin. Dylai gweithdrefnau digonol fod ar waith ar gyfer glanhau peiriannau cynhyrchu a phecynnu. Lle nad yw'n bosibl glanhau yn ddigonol, dylid asesu'r risg o groeshalogi alergenau a darparu cyngor ar labeli os yw'n briodol.

Lle bo rhaid cydymffurfio â phroses lanhau fel rhan o system wahanu, dylid sicrhau ei bod yn 'addas at ei diben' a dylid monitro cydymffurfiaeth.

Profion swab

Efallai nad yw prosesau glanhau sy'n addas at ddibenion hylendid yn ddigonol ar gyfer cael gwared ar rai alergenau ac felly dylid asesu pa mor addas ydynt ar gyfer y dibenion hynny (er enghraifft drwy brofion gweddillion neu brofion swab amgylcheddol). Efallai bod angen datgysylltu offer a'i lanhau â llaw i sicrhau nad oes unrhyw weddillion alergenaidd yn y mannau hynny sy'n anodd eu glanhau.

Glanhau gydag aer cywasgedig

Mae angen gofalu nad yw'r broses o lanhau un llinell gynhyrchu yn halogi llinell arall (glanhau gydag aer cywasgedig er enghraifft), neu unrhyw fan sydd eisoes wedi'i lanhau (drwy lanhau mannau cymysgu sych o'r top i'r gwaelod).

Glanhau yn y fan a'r lle

Dylid glanhau unrhyw sylweddau sy'n gollwng yn ystod y broses o gynhyrchu, storio a chludo yn y fan a'r lle er mwyn sicrhau nad yw alergenau yn croeshalogi o ganlyniad i hynny. Lle bo hyn wedi digwydd, dylid labelu'r deunydd halogedig a'i symud oddi wrth y cynhwysion sydd heb eu halogi ac unrhyw waith sy'n mynd rhagddo.

Datgysylltu offer

Efallai bod angen datgysylltu offer a'i lanhau â llaw i sicrhau nad oes unrhyw weddillion alergenaidd yn y mannau hynny sy'n anodd eu cyrraedd. Yn ystod y cam hwn, dylid rhoi ystyriaeth i weithgareddau cynnal a chadw megis y defnydd o dŵls un pwrpas neu weithdrefnau glanhau digonol lle nad yw tŵls yn cael eu defnyddio at un pwrpas yn unig.

Staff

Staff

Canllawiau i staff gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr.

Cynhwysion

Cynhwysion

Delio â chynhwysion alergenaidd.

Pecynnu

Pecynnu

Gweithdrefnau pecynnu i’w dilyn.

Glanhau

Glanhau

Gweithdrefnau glanhau wrth ddefnyddio cynhwysion alergenaidd.

Storio

Storio

Storio cynhwysion alergenaidd yn y ffatri.

Monitro ac Adolygu

Monitro ac Adolygu

Y gweithdrefnau a ddylai fod ar waith.

Cynhyrchu

Cynhyrchu

Dulliau o osgoi croeshalogi cynhyrchion.