Skip navigation

Gwahanu cynhyrchion sy'n cynnwys alergenau

Lle nad yw'n bosibl cael cyfleusterau cynhyrchu un pwrpas, mae sawl ffordd o wahanu cynhyrchion sy'n cynnwys alergenau oddi wrth y rhai nad ydynt yn cynnwys yr alergen hwnnw.

Gall y rhain gynnwys:

  • defnyddio rhannau gwahanol o'r ffatri
  • defnyddio rhwystrau rhwng llinellau cynhyrchu
  • defnyddio offer un pwrpas
  • lleihau nifer y deunyddiau sy'n cael eu symud yn ddiangen
  • cynllunio prosesau cynhyrchu yn briodol, gan gynnwys glanhau'r offer rhwng pob proses gynhyrchu
  • rheoli prosesau ailweithio, gan sicrhau nad oes unrhyw weddillion sy'n cynnwys alergenau yn cael eu hailweithio i mewn i gynnyrch heb alergenau
  • gwahanu'r cyflenwad aer, lle bo hyn yn ymarferol

Offer un pwrpas

Dylid ystyried neilltuo offer yn y mannau hynny lle caiff bwyd ei gynhyrchu. Er enghraifft, dylid defnyddio offer pwyso, sgwpiau a chyfarpar ar wahân, ac ar ôl pwyso'r cynnyrch, dylid ei storio mewn cynwysyddion un pwrpas gyda chaead ac wedi'i labelu.

Dylid hefyd ystyried rhoi codau lliw ar offer, er efallai na fyddai hyn yn ymarferol mewn achosion lle gweithgynhyrchir nifer o alergenau ac mae codau lliw eisoes yn cael defnyddio ar gyfer nodi cynhwysion amrwd neu gynhwysion wedi'u coginio neu gynhyrchion llysieuol.

Atal croeshalogi

Os nad yw'n bosibl neilltuo ardaloedd neu offer ar gyfer un pwrpas yn unig, mae'n bwysig atal croeshalogi rhwng y prosesau hyn a phrosesau eraill, gan gynnwys rheoli symudiadau staff ac unrhyw offer a gaiff ei symud.

Dylid ystyried gwahanu cynhyrchion 'risg uchel' (megis llaeth mewn bwydydd babanod) a dylid asesu goblygiadau unrhyw newidiadau a wneir i gynllun y ffatri.

Dylid hefyd ystyried pa mor hawdd yw hi i lanhau offer. Bydd atal llinellau cynhyrchu rhag dod i gysylltiad â'i gilydd a chaniatáu digon o le i lanhau yn effeithiol yn helpu i leihau'r perygl o groeshalogi alergenau.

Cyflenwad aer

Argymhellir, lle bo'n ymarferol bosibl, y dylid ystyried goblygiadau cyflenwad aer cyffredin (er enghraifft, gallai powdr llaeth a ddefnyddir mewn un man yn y ffatri fynd i mewn i'r system awyru a chroeshalogi pwdinau heb laeth mewn man arall).

Mewn ffatrïoedd lle cynhyrchir cynhyrchion cnau a chynhyrchion heb gnau, dylid defnyddio system awyru/ffan echdynnu ar wahân er mwyn atal llwch cnau rhag mynd i unman, neu gellir defnyddio gwasgedd positif mewn ystafelloedd heb gnau er mwyn rhwystro olion cnau rhag cael eu cario i'r ystafell yn yr aer.

Amserlenni gweithgynhyrchu

Wrth gynllunio pryd i weithgynhyrchu cynhyrchion alergenaidd, dylid ystyried a yw'n bosibl cynhyrchu'r rhai nad ydynt yn cynnwys y bwydydd alergenaidd yn gyntaf, a gadael y cynhyrchion sy'n cynnwys cynhwysion alergenaidd tan ddiwedd y broses.

Hefyd, dylid cynhyrchu nifer o gynhyrchion alergenaidd ar yr un pryd lle bynnag y bo'n bosibl, er mwyn lleihau nifer y prosesau amnewid. Dylid glanhau'r ardaloedd hyn yn drylwyr wedi gwneud hyn.

Ailweithio

Dim ond i gynhyrchion sy'n cynnwys yr un alergen y dylid ailweithio deunyddiau (er enghraifft dim ond at siocledi eraill sy'n cynnwys cnau y dylid ailweithio siocled sy'n cynnwys cnau neu lenwadau cnau).

Dylid nodi prosesau ailweithio yn glir er mwyn eu cofnodi yn y broses weithgynhyrchu. Ni ddylid ailddefnyddio olew a ddefnyddiwyd i goginio cynhyrchion alergenaidd (er enghraifft cnau, pysgod cregyn a physgod) i goginio cynhyrchion nad ydynt yn cynnwys yr alergen hwnnw.

Staff

Staff

Canllawiau i staff gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr.

Cynhwysion

Cynhwysion

Delio â chynhwysion alergenaidd.

Pecynnu

Pecynnu

Gweithdrefnau pecynnu i’w dilyn.

Glanhau

Glanhau

Gweithdrefnau glanhau wrth ddefnyddio cynhwysion alergenaidd.

Storio

Storio

Storio cynhwysion alergenaidd yn y ffatri.

Monitro ac Adolygu

Monitro ac Adolygu

Y gweithdrefnau a ddylai fod ar waith.

Cynhyrchu

Cynhyrchu

Dulliau o osgoi croeshalogi cynhyrchion.