Welcome to the Food Standards Agency food allergy and intolerance online training

 

Introduction

This interactive training has been developed by the Food Standards Agency (FSA) for Local Authorities' enforcement officers. However, it might also be of interest to food industry organisations and businesses, consumers and others who would like to learn more about food allergies and how to handle allergens safely.

Eating safely when living with a food allergy is a challenge. The only way to manage the condition is avoidance of the food that causes a reaction. It is important that Food Business Operators (FBOs) provide safe food, and it is the responsibility of local authorities to enforce the rules in relation to allergens.

In the UK, there are approximately:

 • 1-2% of adults and 5-8% of children who live with a food allergy
 • 1 in 100 people have coeliac disease

 

The modules in this training

There are six modules which include a knowledge check at the end of each one. You will need to register, answer a short survey and then study the modules. Once you have completed each module, you will be able to complete the assessed test for each module. You will need to pass all six module tests to gain your certificate. The progress bar on the main course menu page will help you to track your progress.

Step 1: Register, answer the survey and study the modules. The training contains six modules relating to food allergy and intolerance, with a knowledge check at the end of each module.

These modules are divided into the following themes:

 • Module 1: Effects that allergies have in the body
 • Module 2: The rules for allergen information
 • Module 3: Managing allergens in the factory
 • Module 4: Providing accurate allergen information for prepacked and non-prepacked food
 • Module 5: Managing allergens in a catering environment
 • Module 6: The use of voluntary labelling

Step 2: Complete the tests and get your certificateOnce you have completed the modules, you will be able to take the module tests. If you answer 85% of all questions correctly on the tests, you will be able to download a certificate worth three hours of Continuing Professional Development (CPD) to demonstrate your knowledge. You will find links to the relevant test at the end of each module. If you wish to take the test later you can find a link on the main course menu.

If you require any technical support please email fsasupport@indegu.co.uk 

If you would like to update or refresh your skills at a later date, you will be able to take the course again and download a new certificate with an updated date. To retake this course, please click on the "restart the training" button at the bottom of this page.

This training has been updated to reflect changes in legislation for prepacked and direct sale (PPDS) products which came into force on 1st October 2021.

Good luck,

The FSA Food Hypersensitivity Team

Click to start course

Croeso i hyfforddiant ar-lein yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar alergedd ac anoddefiad bwyd

Cyflwyniad

Datblygwyd yr hyfforddiant rhyngweithiol hwn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer swyddogion gorfodi Awdurdodau Lleol. Fodd bynnag, gallai hefyd fod o ddiddordeb i fusnesau a sefydliadau'r diwydiant bwyd, defnyddwyr ac eraill a hoffai ddysgu mwy am alergeddau bwyd a sut i drin alergenau yn ddiogel.

Mae bwyta’n ddiogel gydag alergedd bwyd yn her. Yr unig ffordd i reoli’r cyflwr yw osgoi’r bwyd sy’n achosi adwaith. Mae'n bwysig bod Gweithredwyr Busnesau Bwyd yn darparu bwyd diogel, a chyfrifoldeb Awdurdodau Lleol yw gorfodi'r rheolau mewn perthynas ag alergenau.

Yn y Deyrnas Unedig, mae tua:

 • 1-2% o oedolion a 5-8% o blant yn byw gydag alergedd bwyd
 • Mae gan 1 o bob 100 o bobl glefyd seliag
Amcangyfrifir hefyd bod oddeutu 10 marwolaeth y flwyddyn o ganlyniad i alergeddau bwyd

Y modiwlau yn yr hyfforddiant hwn

Mae chwe modiwl sy’n cynnwys cwestiynau i wirio’ch gwybodaeth ar ddiwedd pob un. Bydd angen i chi gofrestru, ateb arolwg byr ac yna astudio’r modiwlau. Ar ôl i chi gwblhau pob modiwl, byddwch chi’n gallu cwblhau’r profion sy’n cael eu hasesu ar gyfer pob un. Bydd angen i chi basio profion pob un o’r 6 modiwl i gael eich tystysgrif. Bydd y bar cynnydd ar brif ddewislen y cwrs yn eich helpu i gadw cofnod o’ch cynnydd.

Cam 1: Cofrestrwch, atebwch yr arolwg ac astudiwch modiwlau. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys chwe modiwl sy'n ymwneud ag alergedd ac anoddefiad bwyd, gyda chwestiynau i wirio eich gwybodaeth ar ddiwedd pob modiwl.

Mae’r modiwlau hyn wedi’u rhannu yn ôl y themâu canlynol:

 • Modiwl 1: Effeithiau alergeddau yn y corff
 • Modiwl 2: Rheolau ar gyfer gwybodaeth am alergenau
 • Modiwl 3: Rheoli alergenau yn y ffatri
 • Modiwl 4: Darparu gwybodaeth gywir am alergenau ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw a bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw
 • Modiwl 5: Rheoli alergenau mewn amgylchedd arlwyo
 • Modiwl 6: Defnyddio labelu gwirfoddol

Cam 2: Ar ôl i chi gwblhau’r modiwlau, byddwch chi’n gallu sefyll profion y modiwlau. Os atebwch chi 85% o holl gwestiynau’r profion yn gywir, byddwch chi’n gallu lawrlwytho tystysgrif gwerth tair awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus i ddangos eich gwybodaeth. Mae’r dolenni i’r profion perthnasol i’w gweld ar ddiwedd pob modiwl. Os hoffech sefyll y prawf yn nes ymlaen, gallwch ddod o hyd i ddolen ar brif ddewislen y cwrs.


Os hoffech chi ddiweddaru neu adnewyddu eich sgiliau yn nes ymlaen, byddwch chi'n gallu dilyn y cwrs eto a lawrlwytho tystysgrif newydd gyda dyddiad newydd.

Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i ddiwygio’n ddiweddar yn unol â newidiadau i'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf. Os ydych wedi cwblhau'r hyfforddiant cyn 16 Medi 2020, byddem yn eich cynghori i ail-wneud y fersiwn hon gan ei bod yn cynnwys gwybodaeth newydd a bydd yn ffordd dda o’ch atgoffa o bopeth.

Pob lwc!

Tîm Gorsensitifrwydd i Fwyd yr ASB

botwm cychwyn cwrs