Welcome to the Food Standards Agency food allergy and intolerance online training

 

Introduction

This interactive training has been developed by the Food Standards Agency (FSA) for Local Authorities' enforcement officers. However, it might also be of interest to food industry organisations and businesses, consumers and others who would like to learn more about food allergies and how to handle allergens safely.

Eating safely when living with a food allergy is a challenge. The only way to manage the condition is avoidance of the food that causes a reaction. It is important that Food Business Operators (FBOs) provide safe food, and it is the responsibility of local authorities to enforce the rules in relation to allergens.

In the UK, there are approximately:

 • 1-2% of adults and 5-8% of children who live with a food allergy
 • 1 in 100 people have coeliac disease

It is also estimated that there are approximately 10 deaths per year as a result of food allergies

The modules in this training

There are six modules with a test at the end of each one. You will need to register, answer a short survey and then study the modules. You will then be able to complete the tests for each module. 

Step 1: Register, answer the survey and study the modules. The training contains six modules relating to food allergy and intolerance, with a test at the end of each module.

These modules are divided into the following themes:

 • Module 1: Effects that allergies have in the body
 • Module 2: The rules for allergen information
 • Module 3: Managing allergens in the factory
 • Module 4: Providing accurate allergen information for prepacked and non-prepacked food
 • Module 5: Managing allergens in a catering environment
 • Module 6: The use of voluntary labelling

Step 2: Complete the tests and get your certificateOnce you have registered onto the website and are logged into your online account you will be able to access the tests by clicking on the banner at the bottom of each module.

If you answer 85% of all questions correctly on the tests, you'll be able to download a certificate worth three hours of Continuing Professional Development (CPD) to demonstrate your knowledge.

If you would like to update or refresh your skills at a later date, you will be able to take the course again and download a new certificate with an updated date.

This training has recently been updated in line with changes to the most recent legislation. If you have completed the training before 16 September 2020, we would advise that you re-take this version as it contains new information and will be a good refresher for you.

Good luck,

The FSA Food Hypersensitivity Team

(Please note your email will only be used to confirm your account.)

Click to start course

 

Croeso i hyfforddiant ar-lein yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar alergedd ac anoddefiad bwyd

Cyflwyniad

Datblygwyd yr hyfforddiant rhyngweithiol hwn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer swyddogion gorfodi Awdurdodau Lleol. Fodd bynnag, gallai hefyd fod o ddiddordeb i fusnesau a sefydliadau'r diwydiant bwyd, defnyddwyr ac eraill a hoffai ddysgu mwy am alergeddau bwyd a sut i drin alergenau yn ddiogel.

Mae bwyta’n ddiogel gydag alergedd bwyd yn her. Yr unig ffordd i reoli’r cyflwr yw osgoi’r bwyd sy’n achosi adwaith. Mae'n bwysig bod Gweithredwyr Busnesau Bwyd yn darparu bwyd diogel, a chyfrifoldeb Awdurdodau Lleol yw gorfodi'r rheolau mewn perthynas ag alergenau.

Yn y Deyrnas Unedig, mae tua:

 • 1-2% o oedolion a 5-8% o blant yn byw gydag alergedd bwyd
 • Mae gan 1 o bob 100 o bobl glefyd seliag
Amcangyfrifir hefyd bod oddeutu 10 marwolaeth y flwyddyn o ganlyniad i alergeddau bwyd

Y modiwlau yn yr hyfforddiant hwn

Mae chwe modiwl gyda phrawf ar ddiwedd pob un. Bydd angen i chi gofrestru, ateb arolwg byr ac yna astudio’r modiwlau. Yna byddwch chi’n gallu cwblhau’r profion ar gyfer pob modiwl.

Cam 1: Cofrestrwch, ateb yr arolwg ac astudio’r modiwlau. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys chwe modiwl sy'n ymwneud ag alergedd ac anoddefiad bwyd, gyda phrawf ar ddiwedd pob modiwl.

Mae’r modiwlau hyn wedi’u rhannu yn ôl y themâu canlynol:

 • Modiwl 1: Effeithiau alergeddau yn y corff
 • Modiwl 2: Rheolau ar gyfer gwybodaeth am alergenau
 • Modiwl 3: Rheoli alergenau yn y ffatri
 • Modiwl 4: Darparu gwybodaeth gywir am alergenau ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw a bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw
 • Modiwl 5: Rheoli alergenau mewn amgylchedd arlwyo
 • Modiwl 6: Defnyddio labelu gwirfoddol
Cam 2: Cwblhewch y profion a chael eich tystysgrif. Ar ôl i chi gofrestru ar y wefan a mewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein, byddwch chi’n gallu rhoi cynnig ar y profion trwy glicio ar y faner ar waelod pob modiwl.

Os ydych chi’n ateb 85% o’r holl gwestiynau yn gywir ar y profion, byddwch chi’n gallu lawrlwytho tystysgrif gwerth tair awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus i ddangos eich gwybodaeth.

Os hoffech chi ddiweddaru neu adnewyddu eich sgiliau yn nes ymlaen, byddwch chi'n gallu dilyn y cwrs eto a lawrlwytho tystysgrif newydd gyda dyddiad newydd.

Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i ddiwygio’n ddiweddar yn unol â newidiadau i'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf. Os ydych wedi cwblhau'r hyfforddiant cyn 16 Medi 2020, byddem yn eich cynghori i ail-wneud y fersiwn hon gan ei bod yn cynnwys gwybodaeth newydd a bydd yn ffordd dda o’ch atgoffa o bopeth.

Pob lwc!

Tîm Gorsensitifrwydd i Fwyd yr ASB

Dim ond i gadarnhau eich cyfrif y bydd eich e-bost yn cael ei ddefnyddio

botwm cychwyn cwrs