• Welcome to the Food Standards Agency food allergy and intolerance online training

   

  Please note if you have not accessed your account in the last 2 years it may have been deleted.

  Introduction

  This interactive training has been developed by the Food Standards Agency (FSA) for Local Authorities' enforcement officers. However, it might also be of interest to food industry organisations and businesses, consumers and others who would like to learn more about food allergies and how to handle allergens safely.

  Eating safely when living with a food allergy is a challenge. The only way to manage the condition is avoidance of the food that causes a reaction. It is important that Food Business Operators (FBOs) provide safe food, and it is the responsibility of local authorities to enforce the rules in relation to allergens.

  In the UK, there are approximately:

  • 1-2% of adults and 5-8% of children who live with a food allergy
  • 1 in 100 people have coeliac disease

   

  The modules in this training

  There are six modules which include a knowledge check at the end of each one. You will need to register, answer a short survey and then study the modules. Once you have completed each module, you will be able to complete the assessed test for each module. You will need to pass all six module tests to gain your certificate. The progress bar on the main course menu page will help you to track your progress.

  Step 1: Register, answer the survey and study the modules. The training contains six modules relating to food allergy and intolerance, with a knowledge check at the end of each module.

  These modules are divided into the following themes:

  • Module 1: Effects that allergies have in the body
  • Module 2: The rules for allergen information
  • Module 3: Managing allergens in the factory
  • Module 4: Providing accurate allergen information for prepacked and non-prepacked food
  • Module 5: Managing allergens in a catering environment
  • Module 6: The use of voluntary labelling

  Step 2: Complete the tests and get your certificateOnce you have completed the modules, you will be able to take the module tests. If you answer 85% of all questions correctly on the tests, you will be able to download a certificate worth three hours of Continuing Professional Development (CPD) to demonstrate your knowledge. You will find links to the relevant test at the end of each module. If you wish to take the test later you can find a link on the main course menu.

  If you require any technical support, please email fsa@indegu-support.co.uk 

  If you would like to update or refresh your skills at a later date, you will be able to take the course again and download a new certificate with an updated date. To retake this course, please click on the "restart the training" button at the bottom of this page.

  This training has been updated to reflect changes in legislation for prepacked and direct sale (PPDS) products which came into force on 1st October 2021.

  Good luck,

  The FSA Food Hypersensitivity Team

  Click to start course

  Croeso i hyfforddiant ar-lein yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar alergedd ac anoddefiad bwyd

  Cyflwyniad

  Datblygwyd yr hyfforddiant rhyngweithiol hwn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer swyddogion gorfodi awdurdodau lleol. Fodd bynnag, gallai hefyd fod o ddiddordeb i fusnesau a sefydliadau'r diwydiant bwyd, defnyddwyr ac eraill a hoffai ddysgu mwy am alergeddau bwyd a sut i drin alergenau yn ddiogel.

  Mae bwyta’n ddiogel wrth fyw ag alergedd bwyd yn anodd. Yr unig ffordd o reoli’r cyflwr yw osgoi’r bwyd sy’n achosi adwaith. Mae’n bwysig bod gweithredwyr busnesau bwyd yn darparu bwyd diogel, a chyfrifoldeb awdurdodau lleol yw gorfodi’r rheolau mewn perthynas ag alergenau.

  Yn y Deyrnas Unedig, mae tua:

  • 1-2% o oedolion a 5-8% o blant yn byw gydag alergedd bwyd
  • 1 o bob 100 o bobl yn byw â chlefyd seliag

  Y modiwlau yn yr hyfforddiant hwn

  Ceir chwe modiwl, gydag adran asesu gwybodaeth ar ddiwedd pob un. Bydd angen i chi gofrestru, ateb arolwg byr ac yna astudio’r modiwlau. Unwaith y byddwch wedi cwblhau pob modiwl, byddwch yn gallu cwblhau’r prawf asesu ar gyfer pob modiwl. Bydd angen i chi basio profion y chwe modiwl i ennill eich tystysgrif. Bydd y bar cynnydd ar brif dudalen ddewislen yn eich helpu i olrhain eich cynnydd.

  Mae’r modiwlau hyn wedi’u rhannu yn ôl y themâu canlynol:

  • Modiwl 1: Effeithiau alergeddau yn y corff
  • Modiwl 2: Rheolau ar gyfer gwybodaeth am alergenau
  • Modiwl 3: Rheoli alergenau yn y ffatri
  • Modiwl 4: Darparu gwybodaeth gywir am alergenau ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw a bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw
  • Modiwl 5: Rheoli alergenau mewn amgylchedd arlwyo
  • Modiwl 6: Defnyddio labelu gwirfoddol

  Cam 1: Cofrestru, llenwi’r arolwg ac astudio’r modiwlau. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys chwe modiwl sy’n ymwneud ag alergedd ac anoddefiad bwyd, gyda phrawf asesu ar ddiwedd pob modiwl.

  Cam 2: Cwblhau’r profion a chael eich tystysgrif. Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r modiwlau, byddwch yn gallu sefyll y profion modiwl. Os atebwch 85% o’r holl gwestiynau yn gywir ar y profion, byddwch yn gallu lawrlwytho tystysgrif gwerth tair awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus i ddangos eich gwybodaeth. Mae dolenni i’r prawf perthnasol ar ddiwedd pob modiwl. Os hoffech sefyll y prawf yn ddiweddarach, gallwch ddod o hyd i ddolen ar brif ddewislen y cwrs.

  Os oes angen unrhyw gymorth technegol arnoch, dilynwch y ddolen ‘Cymorth technegol’ ar waelod y dudalen hon.


  Os hoffech ddiweddaru neu adnewyddu eich sgiliau yn nes ymlaen, byddwch yn gallu dilyn y cwrs eto a lawrlwytho tystysgrif newydd gyda dyddiad newydd. I ail-sefyll y cwrs, cliciwch ar y botwm ‘ailddechrau'r hyfforddiant’ ar waelod y dudalen hon.

  Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth ar gyfer cynhyrchion wedi’u pecynnu ymlaen llaw i’w gwerthu’n uniongyrchol (PPDS) a ddaeth i rym ar 1 Hydref 2021.

  Pob lwc!

  Tîm Gorsensitifrwydd i Fwyd yr ASB

  botwm cychwyn cwrs